ලිපිනය: අංක 50/1,
ජුබිලි මාවත,
මට්ටක්කුලිය,
කොළඹ 15,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: 0094112521768
ක්ෂණික දුරකථන: 0094757028729

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: [email protected], [email protected]